Strategi og rapporter

Visjoner, verdier og mål

Musikk Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og var i drift fra 2. januar 2013. Music Norway mottar et årlig driftstilskudd i statsbudsjettet fra Kulturdepartementet. I tillegg forvalter Music Norway tilskuddsordninger for Utenriksdepartementet. Music Norways overordnede prinsipp er at så mye som mulig av midlene skal komme norsk musikkliv til gode.

Stiftelsens formål
– Music Norway skal legge til rette for musikkeksport og internasjonal profilering av norsk musikk.

– Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre.

– Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Visjon
– Sammen med den norske musikkbransjen skal Music Norway skape internasjonale suksesshistorier.

Verdier
– Music Norway er norsk musikkbransjes internasjonale støttespiller og tilrettelegger. Vår verdi og styrke ligger i vårt nettverk, vår kompetanse og våre ressurser.

Strategi 2018 – 2020
1. Utvikle og legge til rette for relevante fremstøt basert på det norske musikklivets definerte behov.

2. Etablere og vedlikeholde sterke internasjonale nettverk.

3. Bidra til økt kunnskap om, forskning på, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

4. Sørge for en effektiv og god forvaltning.

Målsettinger 2018-2020
Music Norway skal være en samlende organisasjon for den profesjonelle norske musikknæringen med internasjonale ambisjoner.

Music Norways strategiske aktiviteter og tiltak er basert på de behov, tiltak og målsettinger den profesjonelle musikknæringen spiller inn på årlige innspillkonferanser og sektormøter.

Music Norway lager en årlig virksomhetsplan, som beskriver prioriteringer, satsinger og nye tiltak, samt markeder og arenaer Music Norway anbefaler tilstedeværelse.

Music Norway skal tilby relevant aktivitet og fleksible virkemidler som tilrettelegger for å oppnå internasjonale muligheter for å øke eksporten av norsk musikk.

Music Norway skal kartlegge og formidle markedskunnskap på nye og potensielle markeder for norsk musikkliv, og bidra til at erfaringer fra aktivitet i utlandet styrker næringen hjemme

Music Norway skal bidra til å etablere faktabasert data om norsk musikkliv som grunnlag for å legge reelle strategier rundt internasjonal satsing.

Music Norway skal ha oppdatert kunnskap på norsk musikk og norske aktører internasjonalt og presentere disse ovenfor internasjonal musikkbransje og media.

Music Norway skal samarbeide bredt med medlemsorganisasjoner, institusjoner og feltet selv i det store norske musikklivet, og vår kunnskap og innsikt i norsk og internasjonalt musikkliv skal brukes og deles så det kommer hele landet til gode.

Music Norway skal ta initiativ og bidra både i kultur- og næringspolitisk sammenheng på vegne av norsk musikkindustri.

Music Norway er en sterk «hub» som fasiliteter for å samle og dele kunnskap, både via digitale plattformer og via medlemsmøter eller seminarer.

Kommunikasjonsstrategi 2018-2020
Det norske musikkmarkedet alene er for lite.
Norsk musikkbransje må øke eksporten for å vokse og skape seg fremtidige inntekter, investeringer og sysselsette flere. Det er et stort behov for å tilegne seg markedsinnsikt, nettverk og kompetanse som er forutsetninger for å nå ut til et større publikum.

Årsrapporter
Her er Music Norways årsrapporter.