Bransjen peker ut i verden

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 04.09.2020

Music Norway sommerfest

I forkant av koronapandemien gjennomførte Music Norway to undersøkelser som viste store internasjonale ambisjoner i bransjen.

Som et ledd i å utvikle egen virksomhet gjennomfører Music Norway en rekke undersøkelser. Et godt kunnskapsgrunnlag er svært viktig i arbeidet med Regjeringens nye strategi for kulturpolitikken som skal si noe om ambisjonene for musikkeksporten de neste ti årene. De to undersøkelsene som ble gjennomført før koronakrisen, Eksportundersøkelsen og Vekst 2024, viste at aktørene har store eksportambisjoner og i denne artikkelen vil vi legge frem noen nøkkeltall. Samtidig viser en rapport laget av BI:CCI på oppdrag fra Musikkindustriens næringsråd (MIR) at aktiviteten er kraftig påvirket av krisen.

Eksportundersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført på utøvernivå og sier noe om eksportvirksomheten blant medlemmene i en rekke organisasjoner innen musikkfeltet.

Utplukk av hovedfunn:

– 62 prosent av musikere har oppgitt at de nylig har hatt inntekter fra eller erfaring med internasjonal musikkaktivitet (dvs. konsertaktivitet, salg av innspilt musikk, og/eller vederlag og opphavsrettslige inntekter fra utlandet) de siste 2 årene.

– I gjennomsnitt utgjør eksportinntekter ca. 21 prosent av totale musikkbaserte inntekter.

– Den største prosentandelen av eksportinntektene kommer fra livemarkedet (62 prosent). Inntekter fra rettigheter utgjør 24 prosent og salg av innspilt musikk utgjør 14 prosent av totale eksportinntektene.

– Norden (uten Norge), Tyskland og Vest-Europa er de viktigste eksportmarkedene for musikere innenfor jazz, folkemusikk og kunstmusikk, mens for populærmusikk er Norden (uten Norge), Nord-Amerika og Tyskland de viktigste eksportmarkedene.

– I generelt er nettverket grunnen for valg av eksportmarkedet for 72 prosent av respondentene.

– Flest musikere har aktive utenlandskontakter i Norden (41 prosent), fulgt av Vest-Europa (39 prosent), Tyskland (38 prosent) og Nord-Amerika (35 prosent).

– Når det gjelder utenlandsmarkedet er mangel på finansiering den mest viktigste barrièren, etterfulgt av knappe ressurser.

Eksportundersøkelsen vil bli publisert på Music Norways nettsider i nærmeste fremtid.


Vekst 2024
Er en undersøkelse rettet mot norske eksportselskaper. Utvalget bestod av 40 eksportselskaper i musikkbransjen.

Utplukk av hovedfunn:

1. Vedvarende høy aktivitet og høye ambisjoner i Norden. 9 av 10 respondenter har ambisjoner om aktivitet i våre naboland frem mot 2024.

2. Flere av selskapene har vekst i eksportandelen. 28% av selskapene i denne undersøkelsen oppgir at eksportinntektene utgjør 0 til 10% av total omsetning.

3. Eksportrettet bransje forventer 85 nyansettelser de neste 5 årene. 83,33 % av respondentene planlegger nyansettelser frem mot 2024.

4. 89 % av selskapene har et positivt syn på økonomiske fremtidsutsikter. Dette er en vekst fra forrige undersøkelse hvor tallet lå på 84 %, men en nedgang fra 92% fra Vekst 2020.


Krise og kreativitet i musikkbransjen – koronapandemien 2020
Undersøkelsen ble gjennomført av BI:CCI i perioden mars til mai i år og omfatter både utøvere og selskaper.

Utplukk av hovedfunn:

– 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag, og 69 prosent har fått utsatt oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars.

– En tredjedel av frilansere og selvstendig næringsdrivende har opplevd avlyste oppdrag i Europa, utenfor Norden.

– 88 prosent av selskapene (konsertarrangører, musikere i band, ensembler, samt booking, teknikere og plateselskap osv.) har mistet oppdrag siden 12. mars.

– 20 prosent av konsert- og festivalarrangørene rapporterer at sponsorer har trukket seg, og 14 prosent oppgir at sponsorene har redusert bidraget etter 12. mars.

– Gjennomsnittsinntekten (inklusive evnt. offentlig støtte) for selskapene var på 6, 3 millioner kroner i 2019, og realiserte inntektstap utgjør godt over en tredjedel av inntektene i år.