En kulturmelding med internasjonale ambisjoner

Fredag den 23. november ble kulturmeldingen «Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida» lagt frem.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 30.11.2018

Kulturmelding2 600x400

«Eit fritt og uavhengig kulturliv som har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing» er satt som et nasjonalt kulturpolitisk mål i kulturmeldingen, som ble lagt frem av statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande på Vega Scene i Oslo.

Les kulturmeldingen her: Kulturens kraft – kulturpolitikk for fremtida

Eksport og internasjonalisering av kulturen har fått en sentral plass i meldingen. I meldingens niende kapittel finner vi regjeringens prioriteringer og punkter for videre oppfølgning. De fire punktene er:

Utarbeide ein internasjonal strategi for kulturpolitikken, saman med Utanriksdepartementet, der målet er å utnytte ressursar og kompetanse på best mogleg måte

Leggje til rette for auka eksport av kunst og kultur frå Noreg, blant anna gjennom målretta eksportprogram

Vurdere verkemiddel som kan føre til auka import av kunst og kultur frå heile verda til Noreg

Medverke til å få fleire utanlandske aktørar til å bruke Noreg som utgangspunkt for kulturproduksjonane sine, blant anna gjennom å målrette tilskotsordningar

– Her ser vi at regjeringen har prioritert eksport og internasjonalisering noe Music Norway har jobbet for å få inn i kulturmeldingen, og som vi er veldig glad for at er inkludert. Vi lanserte vårt eksportprogram etter påtrykk fra bransjen, og nå ser vi at regjeringen ønsker å stimulere til flere eksportprogram. Satsingen på kreativ- og kulturell næring skal forvaltes av mange, og det er klokt at en strategi for internasjonalisering viderutvikles og innlemmes i denne satsingen. Dette er et klokt grep, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Norge målt mot verden
I kulturmeldingen skrives det at norsk kultureksport er vesentlig mindre enn i nabolandene, i Danmark står kulturprodukter for 0,5% av de totale eksportinntektene, det samme tallet for Norge er 0,1%.

– Det er bra at meldingen peker på et uforløst potensial for norsk kultureksport. Vi har pekt på det, og vil bidra til å utvikle løsninger for å utnytte dette potensialet, sier Synnes Finnskog.

Music Norway har etter innspill fra bransjen revidert sitt eksportprogram.

Les mer her: Slik blir det nye Eksportprogrammet

I kulturmeldingen varsler regjeringen at den vil medvirke til nye målrettede modeller for å sikre mer produksjon av kultur på norsk jord.

– Vi ønsker å lære mer av modeller vi har sett internasjonalt, som for eksempel i Canada og New York, og utrede nasjonale alternativer for musikkbransjen her hjemme. Det er flere ordninger internasjonalt for blant annet studioinnspillinger, og det å kunne tilby en hjemmearena for produksjon med internasjonale aktører kan gi stor kompetanseoverføring til norsk bransje, samtidig som det kan ha nettverk- og omdømmebyggende effekt på linje med de internasjonale delegatprogrammene vi har på for eksempel Øyafestivalen, sier Synnes Finnskog.

Internasjonal strategi og Norwegian Arts Abroad (NAA)
I kulturmeldingen står det at Kulturdepartementet (KUD) vil prioritere å utarbeide en internasjonal strategi for kulturpolitikken, sammen med Utenriksdepartementet (UD), der målet er å utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte.

– Flere av prioriteringen i kapittelet «Internasjonale muligheter» beskriver elementer som må inngå i en strategi som skal tilrettelegge for å utløse dette potensialet, og vi gleder oss til at de erfaringene vi deler i NAA kan brukes i denne sammenhengen.

– Det er ekstremt viktig at flere departement er en del av den internasjonale kultursatsningen. UD har vært helt sentral i den modellen vi jobber etter nå og hvis UD fortsetter tendensen med å nedprioritere kultur på ambassadene og konsulatene vil en bærebjelke i eksportvirksomhet og internasjonalisering forsvinne.

– Derfor vil Music Norway, sammen med NAA, bidra til å utvikle den internasjonale strategien, sier Synnes Finnskog.

Norwegian Arts Abroad er et nettverk av organisasjoner og virksomheter med et internasjonalt mandat: Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway), Music Norway, Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad (NORLA), Office for Contemporary Art Norway (OCA), Design og arkitektur Norge (DOGA) og Norsk filminstitutt (NFI).