Music Norway krever åpen prosess om stor reform

Fem av medlemmene i Norwegian Arts Abroad er foreslått underlagt Norsk kulturråd uten noen forprosess. Det mener organisasjonene er en dårlig idé.

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 19.10.2020

Av Norwegian Arts Abroad (NAA)

Les hele høringsuttalelsen til Stortingets familie- og kulturkomité under:

Familie- og kulturkomiteen, Statsbudsjettet 2021, kap. 320, Norsk kulturråd, post 74

Forslag til merknad: Komitéens medlemmer ber om at organisasjonene Danse- og teatersentrum, Music Norway, Office for Contemporary Art Norway, Norwegian Crafts og NORLA flyttes til et kapittel direkte underlagt Kulturdepartementet. Disse NAA-organisasjonene inngår i regjeringens strategi arbeid og er en del av statens virkemiddelapparat for den internasjonale kulturpolitikken og det er derfor hensiktsmessig og effektivt at de rapporterer direkte til departementet og ikke forholder seg til et unødvendig mellomledd.

Bakgrunn
I Prop. 1S foreslår Kulturdepartementet at en rekke aktører skal flyttes fra statsbudsjettet og over i kap. 320 Norsk Kulturråd, post 74, deriblant fem av organisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA): Danseog teatersentrum, Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts og Office for Contemporary Art Norway. Vi stiller spørsmål ved at en så stor strukturell reform blir foreslått uten at det har vært en åpen og transparent dialog i forkant mellom Kulturdepartementet, Kulturrådet og de organisasjonene det gjelder.

Les: Statsbudsjettet 2021

Uavhengighet, armlengdes avstand og maktspredning er forutsetninger for et sunt norsk kulturliv. Ved å plassere disse fem NAA-organisasjonene under Norsk kulturråd (heretter «Kulturrådet») sentraliserer man vesentlig makt i en allerede meget stor og mektig institusjon. NAA-organisasjonene forvalter midler både for Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet, og er kontraktsfestede rådgivere med førstnevnte. I praksis arbeider NAA-organisasjonene gjennom trekantsamarbeidet, et samarbeid mellom NAA-organisasjonene, norske utenriksstasjoner og UD sentralt, som er mye omtalt i mange ulike offentlige dokumenter og strategier.

NAA-organisasjonene opererer i dag på et nivå hvor det samarbeides direkte med departementene, og tilfører sin kunnskap inn i departementenes utredningsarbeid og strategier. Dette styrker arbeidet til departementene da organisasjonene sitter tett på feltene sine. NAA samarbeider også med Kulturrådet og Innovasjon Norge som partnere i forskningsarbeid og eksportprogrammer. Ettersom NAA-organisasjonene både samarbeider tett med KUD, og utfører forvaltningsoppgaver og satsinger på vegne av departementet, er det naturlig at organisasjonene fortsetter å ha tilhørighet her. En konsekvens av en flytting av NAA-organisasjonene til Kulturrådet er at det kan skape interessekonflikter og sammenblanding av roller, da eksportfeltenes interesse ikke nødvendigvis er de samme for kunstfeltet overordnet. Det er viktig at disse synene kommer på bordet når løsninger på ulike spørsmål skal vektes sentralt i departementet.

Les mer: Vårt innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Den foreslåtte flyttingen vil også skape et mindre effektivt virkemiddelapparat for internasjonalisering av norsk kunst og kultur. I praksis vil det innebære et unødvendig mellomledd ved at NAA-organisasjonenes søknader og rapporter skal behandles av administrasjonen i Kulturrådet, før de sendes til KUD som sender innstillingen videre til Stortinget. Argumenter om å sikre mer kunstfaglig vurdering av budsjettsøknadene, samt likebehandling av støttemottagerne oppleves som et ikke relevant argument når det gjelder NAA-organisasjonene. NAA-organisasjonene har sterk kunstfaglig forankring i sine respektive felt gjennom tett kontakt med kunstnere, fagforeninger og bransje og besitter i tillegg den til enhver tid relevante internasjonale utvekslings, markeds- og eksportkompetansen for de ulike kunstfeltene.

I tillegg vil den foreslåtte flyttingen innebære at KUD ikke lenger får informasjon og kunnskap direkte fra NAA-organisasjonene slik det får i dag gjennom søknader, rapporter og dialogmøter. Det vil svekke departementets beslutningsgrunnlag når det gjelder den internasjonale kulturpolitikken. KUD har opprettet ‘Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker (LI)’, som i følge depkatalog.no skal ha ansvar for kulturelt mangfold og generelle internasjonale kultursaker, i tillegg til hovedområdet likestilling og diskriminering. Vi anser det som naturlig å plassere ansvaret for NAA der, spesielt siden det er denne avdelingen som har ansvaret for å skrive den internasjonale strategien for kulturpolitikken som departementet skal utarbeide i samarbeid med UD.

Dette innspillet avleveres av de fem organisasjonene i NAA som foreslås flyttes over til kap. 320, post 74.