Music Norways innspill til regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering

Music Norway har sammen med Norwegian Arts Abroad levert innspill til regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering.

Skrevet av Kathrine Synnes Finnskog 30.05.2017

NAA logo 600 600x400


Regjeringen skal utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering. Strategien skal sikre norske bedrifter konkurransedyktige rammebetingelser, så de er godt rustet til å møte tøff internasjonal konkurranse. Music Norway, og de andre organisasjonene i Norwegian Arts Abroad (NAA), ble bedt om å sende innspill til Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med strategiarbeidet. NAA er Danse- og teatersentrum, Design og arkitektur Norge, Norsk Filminstitutt (NFI), Norwegian Crafts, Norwegian Literature Abroad (NORLA), Music Norway og Office for Contemporary Art (OCA).

Våre konkrete innspill:

  • En slik strategi må virke både for internasjonalisering og eksport. Eksport skjer ikke i isolerte bobler, men er oftest et resultat av godt internasjonalt arbeid på flere plan. Ikke minst ser vi hvordan dette virker innenfor kunst og kultur. Vi håper strategien derfor vektlegger internasjonalisering som metode for å øke eksporten.
  • Lytt til kreativ og kulturell næring og bruk vår kunnskap når det skal utvikles tiltak for å styrke rammevilkårene til små selskaper innen disse næringene. Vi kjenner feltet og aktørene, Innovasjon Norge, Team Norway, ambassadene, norsk reiseliv, norsk næringsliv og departementene. Norwegian Arts Abroad arbeider aktivt, systematisk og langsiktig for å skape og øke den internasjonale markedstilgangen for norske kunstnere og kulturaktører. Dette arbeidet er nøkkelen for å styrke eksport av norsk kunst og kultur. Vi kan og vil bidra til strategien.
  • Det legges i disse dager eksportstrategier flere steder. NFD bør koordinere de ulike eksportstrategiene, og inkludere alle kulturelle og kreative bransjer i en felles strategi. Strategien bør samtidig oppfordre til møteplasser og arbeidsutvalg der sektorer og fagfelt møtes. Dette kan bidra til å bygge kultur for å jobbe med digitale og globale utfordringer som er fellesnevnere uavhengig av bransje eller marked.
  • En felles strategi for internasjonalisering og eksport må starte med et godt faktagrunnlag. NAA oppfordrer NFD til å bestille en regnskapsbasert kartlegging av BI:CCI som måler verdiskaping, sysselsetting og eksport i NAA-bransjene.
  • I arbeidet med strategien bør NFD bruke anbefalingene fra Næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer aktivt for å gi disse bransjene tilgang på nye virkemidler, som insentivordninger, tilgang til offentlige låne- og garantiordninger og andre skreddersydde bransjestimulerende tiltak som kan bidra til å øke sysselsetting, verdiskaping, og eksport av norske kulturprodukter i utlandet.

Sammen med sine søsterorganisasjoner i Norwegian Arts Abroad, spiller Music Norway en sentral rolle i tilretteleggingen av den økte satsingen på kunstbransjene som vil nå et internasjonalt marked: Årlig forvalter NAA-organisasjonene et samlet tilskudd til internasjonal aktivitet for 36 millioner kroner. NAA-organisasjonene initierer internasjonale prosjekt i samarbeid med respektive bransjeaktører for 12 millioner kroner årlig. 1000 fageksperter inviteres årlig til Norge for å delta på nettverksarrangementer og møte norske aktører i kulturelle og kreative bransjer. Tilsvarende arrangerer NAA-organisasjonene internasjonale delegatreiser for 2000 norske aktører årlig.

Den kreative næringen vokser. I kartleggingen Kreativ Næring i Norge 2008 – 2014, utført av Centre for Creative Industries på BI (BI:CCI), kom det frem at det har vært en vekst i verdiskaping på 15 prosent og en vekst i sysselsettingen på 9,4 prosent i perioden. 82 903 personer var sysselsatt i den kreative næringen i 2014 (BI:CCI). Flere av bransjene som NAA representerer er med i utvalget av bransjer i denne kartleggingen, men den er ikke tilsvarende og det er stor variasjon i hvordan bransjene har utviklet seg i perioden.

Den kreative næringen utgjør 3 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, og den kreative næringen utgjør 4,3 prosent av sysselsettingen i Norge (BI:CCI). Eksport er ikke skilt ut i rapporten. Tre bransjer, musikk, litteratur og visuell kunst, blir målt på omsetning av Rambøll på oppdrag fra Kulturrådet årlig. I disse rapportene er eksportomsetning tallfestet. Arbeidet med den fjerde rapporten ”Scenekunst i tall” igangsettes i disse dager av Rambøll.

Fremtidens næringer er også de kreative næringene. Med lite midler skaper NAA mye aktivitet som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. NAAs samlede innsikt i bransjene, i de eksportklare selskapene, og kunst- og kulturlivet, må brukes i fremtidige eksportstrategier. Det er viktig for NAA at våre aktører er med i en felles og enhetlig strategi for internasjonalisering og eksport. Med kreativ næring på en nasjonal og internasjonal radar, «eies» kultur-eksporten av flere medlemsorganisasjoner, institusjoner og departement, som utvikler egne eksportstrategier. Det er viktig at noen koordinerer denne innsatsen, så både sektorer og departementer kan finne en felles plattform og at strategien blir tydelig for alle bransjer. Det er et behov for én felles strategi, som indirekte vil oppfordre til mer samarbeid på tvers av næringssiloer og sektorpolitikk.

Alle kunstarter rapporterer akkurat nå om et sjeldent stort momentum og stor internasjonal etterspørsel. Skal bransjene vokse hjemme, må de posisjonere seg internasjonalt. Samtidig er gode vilkår på nasjonalt plan en forutsetning for å kunne posisjonere seg internasjonalt. Norsk kunst og kultur konkurrerer med internasjonale aktører om synlighet og oppmerksomhet på verdensscenen. Verdiskapingen i Norge står derfor sentralt. En eksport og internasjonaliserings-strategi må blant annet bidra til økt konkurransedyktighet gjennom å legge til rette for sterke kunstnerskap. Videre må den blant annet formulere tiltak for norske selskaper som eier eller forvalter opphavsrettigheter til norske verk. Dette skal stimulere til at norske kunstnere ved behov finner gode norske samarbeidspartnere som kan representere, forvalte og selge deres kunst og rettigheter i et globalt marked. Men det er bransjeforskjeller her, innenfor det frie scenekunstfeltet, for eksempel, vil nok kompaniene og kunstnerne representere, forvalte rettigheter, selge/formidle egen kunst i det globale markedet. Men de har likevel behov for en overordnet koordinert innsats for å få tilgang til de ulike markedene, ja, til endog å skape dem. Slik kan vi bidra til å øke norsk eksport av kunst og kulturprodukter.

Kartlegging av verdiskaping, sysselsetting og eksport. NAA har derfor et behov for å beskrive de ulike aktørene i feltet, hvilken rolle de har, hvor verdiskapingen skjer. NAA vil oppfordre til at NFD bestiller en regnskapsbasert kartlegging av BI:CCI som måler verdiskaping og sysselsetting i bransjene som NAA representerer. Bransjene bør brytes ned på geografi, slik at vi får et lokalt nivå (fylke/by) i tillegg til et nasjonalt nivå på kartleggingen. Som en del av dette bør eksportinntektene til NAA-bransjene kartlegges, for å beskrive hvordan internasjonal aktivitet bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Norge.

Skal virkemiddelapparatet lykkes i å stimulere bransjene til å utnytte potensial, som ligger i både det norske og internasjonale markedet, er man avhengig av å disponere et godt beslutningsgrunnlag. Dette vil være ulikt fra bransje til bransje. Kartleggingen av de ulike bransjene vil derfor bli et relevant og konkret verktøy som beslutningstakere i bransjen, fagorganisasjoner, myndigheter på nasjonalt og regionalt nivå, og andre interesser som for eksempel investorer, kan benytte seg av for å tilpasse virksomhet, politikk og investeringer. En slik kartlegging vil også være verdifull i arbeidet med å utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering. Gjentagelse av en slik rapport kan vise om sysselsetting og verdiskaping vokser i takt med ambisjonene som defineres av bransjen og ressursbruken til myndighetene.

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har levert en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet, som blant annet handler om offentlige låne- og lånegarantiordninger, investorforum og insentivordninger for kulturell og kreativ næring. Bransjene har etterspurt andre typer muligheter enn det rene prosjektbaserte tilskuddet og ønsker større tilgang på private midler. En undersøkelse har vist at for eksempel insentivordningen for film- og serieproduksjoner sørget for sysselsetting av 143 årsverk og at det ble lagt igjen omtrent 200 millioner kroner i Norge, i kjøp av varer tjenester og arbeidskraft fra utenlandske produksjoner. Det finnes mange tilsvarende insentivordninger i Europa, og i tillegg finnes det insentivordninger for musikk i flere byer.

De ulike bransjene (scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, design, musikk, film, kunsthåndverk) arbeider i ulike internasjonale sammenhenger, kontekster med egne markedslogikker. For å sikre optimal treffsikkerhet i tiltak og virkemiddelapparatet i en verden som er i stadig endring, må NAA sikres muligheten til hele tiden å kunne ta utviklingen i markedene på pulsen. NAAs styrke er også den fleksibilitet vi representerer og som gjør oss i stand til å justere tiltak og til å interagere i takt med utviklingen.

Norwegian Arts Abroad er:Danse- og teatersentrumDesign og arkitektur NorgeNorsk Filminstitutt, NFINorwegian CraftsNorwegian Literature Abroad, NORLAMusic NorwayOffice for Contemporary Art, OCA

Av Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway