Regionreformen, hva skjer med musikken?

Fredag la regjeringen frem stortingsmelding nr. 6 (2018-2019), oppgavemeldingen.

Skrevet av Rebeca 19.10.2018

Oppgave 1


Oppgavemeldingen er knyttet til regionreformen, som handler om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Dette innbefatter også musikk- og kulturfeltet.

I oppgavemeldingen fremgår det at en avventer å ta stilling til Hagen-utvalgets anbefalinger til fremleggelsen av kulturmeldingen, som er varslet lagt frem ved årsskiftet.

Les: oppgavemeldingenLes: Hagen-utvalgets rapport

Hagen-utvalgetI sin rapport la Hagen-utvalget frem følgende anbefalinger til hvilke oppgaver som skal overføres til regionene innen kulturfeltet:

– Prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som i dag ligger til Norsk Kulturråd.

– Samtlige institusjoner innenfor kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 60 Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under samme kapittel foreslås overført Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester.

– Flertallet av museer som finansieres over kapittel 328 Museum og visuell kunst, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

– Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under samme kapitler.

– Investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).

– Forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler for kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet.

– Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene, uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.

– Hagen-utvalget anslår at midlene i tilskuddsordningene og virkemidlene som foreslås overført utgjør om lag 4,5 milliard kroner. Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgavene og rollene fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen. Hagen-utvalget mener kultur er ett av de politikkområdene der fylkeskommunene bør ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Utvalget mener kulturpolitikken og prioriteringer på dette området er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever tilpasning til regional kontekst og forutsetninger for å sikre den beste og mest effektive oppgaveløsningen.

Forslagene til Hagen-utvalget har i utgangspunktet ingen direkte konsekvenser for Music Norways virksomhet.

Det er forventet at Kulturmeldingen legges frem ved årsskiftet.