Søke om tilskudd til delegatprogram 1. mars?

Fristen 1. mars kan benyttes for aktører som planlegger delegatprogrammer første halvår 2021.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 19.02.2021

Oya1
Øya International

Vi har mottatt en del henvendelser fra arrangører som har planer om å gjennomføre delegatprogrammer i løpet av det neste halve året, men som er usikre på om programmene kan la seg gjennomføre. Enkelte ser det derfor som en utfordring å søke allerede 1. mars.

Vi skjønner at det er utfordrende og vanskelig å planlegge for gjennomføring nå, samtidig er det behov for å vite noe om de økonomiske rammene. Vi er derfor åpne for søknader som skisserer flere scenarier. Vi har mulighet til å dele opp en eventuell tildeling med gradert utbetaling ut ifra hva som faktisk kan gjennomføres. I slike tilfeller vil det også kunne bli aktuelt å holde tett dialog med søkere som har fått innvilget tilskudd etter hvert som situasjonen forandrer seg.

Vi håper dette vil kunne gjøre situasjonen mer fleksibel for søkere, slik at fristen 1. mars kan benyttes for aktører som planlegger delegatprogrammer første halvår 2021. Neste mulighet vil være 1. juni.