Statsbudsjettet 2020

Music Norway blir styrket i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020

Skrevet av Edvard Olai Brekke Værland 10.10.2019

Kathrine web 600 600x400

I Granavolden-plattformen gjorde regjeringen det klart at de ville legge til rette for økt eksport av norsk kultur. I forslaget til statsbudsjettet for 2020 ble det klart at organisasjonene som jobber med eksport av norsk kultur får styrket sine budsjetter med 8 millioner kroner.

Regjeringen vil legge til rette for profilering og økt eksport av norsk kunst og kultur gjennom gode insentivordninger. Derfor foreslår regjeringen å øke støtten til medlemsorganisasjonene som inngår i nettverket Norwegian Arts Abroad. Økningen er fordelt på NORLA (4 mill. kroner), Office for Contemporary Art Norway (1 mill. kroner), Music Norway (1 mill. kroner), Danse- og teatersentrum (0,5 mill. kroner), Norwegian Crafts (0,5 mill. kroner) og Norsk filminstitutt (1 mill. kroner), Prop. 1 S (2019-2020). (utklipp fra statsbudsjettet)

– Dette er en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet organisasjonene i Norwegian Arts Abroad gjør hver for oss, og sammen, som legger til rette for økt eksport av norsk kunst og kultur. Vi i Music Norway ønsker å bidra til enda flere internasjonale musikksuksesser, og denne budsjettøkningen trenger vi for å svare på nye behov generert av en økende internasjonal aktivitet i norsk musikkbransje. Det er et stort press på tilskuddsordningene våre, og en styrking av søkbare midler tror jeg vil være fornuftig. Vi har ventet spent på oppfølgningen av Granavolden-plattformen, og dette er et sunt signal og et godt bidrag som vil styrke den norske eksportsatsningen, sier Kathrine Synnes Finnskog.

En ny internasjonal strategi for kulturpolitikken
I budsjettet for Utenriksdepartementet kommer det frem at kapittel 115 post 70 blir redusert med om lag 10 millioner kroner. Det henvises videre til at det skal lages en internasjonal strategi for kulturpolitikken, jf. Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft: Kulturpolitikk for framtida, som Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet skal utarbeide sammen, skal bidra til at ressurser og kompetanse utnyttes på best mulig måte.

Den 9. oktober møtte NAA-organisasjonene kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, statssekretær Frida Blomgren (KUD), statssekretær Marianne Hagen (UD) og relevante personer fra deres respektive departementer. I møtet kom det frem at kuttet er sammensatt av flere faktorer som sett i sammenheng med økningen i KUDs bevilgning samlet sett gir en styrkning av NAA-organisasjonenes økonomi. Møtet var også startskuddet for arbeidet med den nye strategien for den internasjonale kulturpolitikken. NAA-organisasjonene er bedt om å komme med sine innspill til strategien som har som overordnet mål å øke eksporten av norsk kunst og kultur.

– Det har vært viktig for NAA å få dele sin innsikt og metode når det nå skal skrives en ny internasjonal strategi for kulturpolitikken, og vi opplever at vi både er sett og hørt når vi nå er invitert inn i denne prosessen. Vår gode dialog med bransjeaktørene, våre internasjonale nettverk og forståelse for markeder gir oss unike erfaringer som er helt sentrale i utviklingen av strategien. Vi vet hvor etterspørselen etter norsk kunst og kultur er tilstede, hvem som er eksportklare, og hvordan man når ut til sitt publikum. Kombinasjonen av NAA-organisasjonenes kompetanse vil sikre at strategien både blir treffsikker og demokratisk. Vår ambisjon er å løfte eksporten av norsk kunst og kultur til nye høyder, avslutter Kathrine Synnes Finnskog.