Norwegian Arts Abroad (NAA)

Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

NAA

Nettverket legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art.

Medlemsorganisasjonene jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, forskningsmiljøer og kulturnæringer – og kobler disse sammen med offentligheten.

Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

Nettverk består av organisasjoner og virksomheter med et internasjonalt mandat:

  • Danse- og teatersentrum (Performing Arts Hub Norway)
  • Music Norway
  • Norwegian Crafts
  • Norwegian Literature Abroad (NORLA)
  • Office for Contemporary Art Norway (OCA)
  • Design og arkitektur Norge (DOGA)
  • Norsk filminstitutt (NFI)