- Et løft for kulturfremme og kreativ næring i Utenriksdepartementets budsjett

Norwegian Arts Abroad (NAA) uttalelse til statsbudsjettet.

Skrevet av Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Arts Norway (OCA). 13.10.2023

NAA logo 600 600x400

Vi er utrolig glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill og foreslår å styrke arbeidet med å fremme norsk kultur i utlandet over Utenriksdepartementets budsjett (kapittel 115, post 70) med 14,7 millioner kroner, slik at posten blir oppjustert til 42 millioner kroner.

Norwegian Arts Abroad (NAA) er en del av regjeringens virkemiddelapparat for å fremme kunst og kultur fra Norge internasjonalt. NAA-organisasjonene fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet (UD) innen sine respektive fagfelt og har et formelt samarbeid med UD som omfatter internasjonale prosjekter og eksportfremstøt, samt forvaltning av tilskuddsordninger på vegne av departementet.

En realisering av budsjettforslaget vil muliggjøre at vi som organisasjoner kan styrke innsatsen for å fremme kunst og kultur fra Norge i tett samarbeid med utenrikstjenesten, og sikre økt kultursamarbeid på tvers av landegrenser. Skal regjeringen virkelig satse på å fremme norsk og samisk kunst internasjonalt, så krever det imidlertid en samlet satsning på tvers av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Savner felles satsing på tvers av departementene
NAA har bedt om en tydeligere internasjonal satsning på tvers av departementene til fremme av kunst og kultur fra Norge.

Dessverre ser vi at Utenriksdepartementets satsning ikke skjer i takt med de andre departementene. Music Norway, NORLA, Danse- og teatersentrum, Norwegian Crafts og Office for Contemporary Art Norway (OCA) er alle finansiert over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett. Tilskuddet benyttes til drift, prosjektvirksomhet og tilskuddsordninger. For 2024 søkte de fem NAA-organisasjonene om en økning på totalt 17,5 millioner kroner, noe som synliggjør både behovet og ambisjonsnivået på vegne av norsk kunst og kultur – som opplever stor etterspørsel internasjonalt. At ikke noe av dette er innfridd i KUDs budsjettforslag vil få konsekvenser for kunstnere, artister, utøvere, opphavere og støtteapparatet ved at færre får muligheten til å styrke sin internasjonale tilstedeværelse og sine salgsmuligheter.

NAA-organisasjonene ble formulert inn i kunstnermeldingen, Kunstnarkår, som viktige aktører i forbindelse med å styrke kunstnernes internasjonale ambisjoner og ikke minst økonomi. Vi bidrar til utvikling av kreative næringer ved å gi kunstnere, artister, utøvere, opphavere og selskaper tilgang til internasjonale markeder, som igjen bidrar til en styrket økonomi for kunstnere, økt kulturutveksling og -samarbeid på tvers av land og kulturer. NAA ber derfor Kultur- og likestillingsdepartementet om å styrke sin internasjonale satsning gjennom oss som virkemiddelapparat.

Samordne dere, og gi oss et krafttak!
Regjeringens nye eksportreform, Hele Norge eksporterer, var en viktig del av Hurdalsplattformen. Vi mener at en tydeligere satsing på kulturelle og kreative næringer generelt, og kultureksport spesielt, bør innlemmes i arbeidet med å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. NAA jobber tett med aktørene innen de kulturelle og kreative næringene med internasjonale ambisjoner og ser det betydelige vekstpotensialet som finnes her.

Vi oppfordrer derfor sterkt til at Kultur- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet samordner seg og gir kunst- og kulturaktører et internasjonalt løft med kraft. En start kan være en felles satsing på det foreslåtte kompetanseprogrammet i regi av Norwegian Arts Abroad, som det første tverrfaglige programmet av sitt slag. Å bygge kompetanse om forretningsutvikling og internasjonalisering vil bidra til å øke konkurransekraften og verdiskapingen hos norske kunstnere og kreative næringer.

Nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) består av Design og Arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse- og teatersentrum, Office for Contemporary Arts Norway (OCA) og Norsk filminstitutt (NFI).