Kickstarter gjenåpningen med 11 millioner kroner

Music Norway er tildelt 11 millioner kroner av Kulturdepartementet som skal videre til bransjen.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 09.03.2022

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

Gjennom hele pandemien har Music Norway levert forslag til konkrete tiltak for å kompensere for tap av internasjonale inntekter, både for å hjelpe musikkeksportørene gjennom krisen, men også for å stimulere til å gjenoppbygge aktivitet internasjonalt.

- Vi er derfor veldig glade for at dette er lyttet til, og at vi nå får en engangsbevilgning på 11 millioner friske kroner. Dette skal vi få effektivt og kjapt ut i form av tilskuddsordninger som svarer på de behovene bransjen selv har rapportert på, og som svarer på den situasjonen de står i nå, sier direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Dette betyr at i Kickstart-ordningen hos Music Norway fortsetter og styrkes for 2022. Midlene fra regjeringen vil bidra til norsk musikkbransje både kan planlegge og gjennomføre internasjonale lanseringer, turneer og prosjekter.

Music Norway er i gang med å utarbeide retningslinjer og kriterier, og jobber med å få ut et søknadskjema via vår søknadsportal til 1. april. Søknadsfristen blir månedlig, men fagutvalget vil jobbe ad hoc-basert, med mål om å få til effektive rutiner og raske utbetalinger.

- Vi håper å nå alle som har tapt inntekter og som derfor mangler midler til å reinvestere i nye tiltak som bidrar til nye inntekter. Vi må få folk i arbeid og vi må få opp omsetningen. Målet må være å bidra til at disse midlene blir bærekraftige investeringer, sier Synnes Finnskog.

Utfordringer etter pandemien:

Spørreundersøkelsen Vekst 2026, som har kartlagt status i 63 eksportelskaper i musikkbransjen, viser at gjenåpningen representerer en utfordring, særlig for den live-orienterte delen av bransjen. Mest utfordrende er behovet for å reorientere seg i et marked som har forandret seg, høyere kostnader enn normalt og mindre reserver som kan investeres i nye aktiviteter. Mange er også opptatt av den høye risikoen som gjenåpningen medfører, og at det er utfordrende å reetablere relasjonene til publikum. Over halvparten av selskapene svarer at tæring på oppsparte reserver har vært en viktig overlevelsesstrategi.

Direktøren understreker at dette ikke er underskuddsgaranti eller en kompensasjonsordning.

- Jeg er opptatt av at vi må forsøke å både avhjelpe akkurat nå, samtidig som vi tenker litt lengre frem og ser hvordan bransjen kan sette i gang prosjekter internasjonalt som bidrar til inntekter i fremtiden.

De statlige kriseordningene på kulturfeltet, særlig kompensasjons- og stimuleringsordningen, har vært til stor hjelp for mange virksomheter. Men de statlige krisetiltakene har samlet sett betydd mindre for den eksportrettede delen av musikkbransjen. Dette gjelder både kompensasjons- og stimuleringsordningen og de generelle næringsrettede tiltakene.

Bortfall av inntekter har bidratt til vesentlig mindre egenkapital, og en av våre største bekymringer er at man må selge unna rettigheter for å sikre kapital for å jobbe internasjonalt. Internasjonalisering er kostbart, og i kombinasjon med både høyere kostnader og mindre reserver enn normalt, og det representerer en utfordring.

- Behovet for driftsmidler er stort. Mange har holdt folk i arbeid, men nye avlysinger og utsettelser har fremdeles ikke gitt inntekter som holder den daglige driften gående. Tilskuddsordninger kan nok ikke bidra til å løse drift-utfordringene, men vi vil se på andre, alternative måter å hjelpe aktørene med å løse en akutt kapitalmangel på, sier Synnes Finnskog.

Forrige runde med Kickstart:

I 2021 videreførte Music Norway sin covid-kriseordning, og tilførte ordningen «Kickstart» to millioner kroner fra ikke-realiserte prosjekter internasjonalt som følge av nedstenging. Kulturdepartementet tilførte ordningen fem millioner for å stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt, ivaretar og styrker sin posisjon i det globale markedet. Formålet var å igangsette, gjennomføre og videreutvikle internasjonal aktivitet med målsetting å nå et internasjonalt publikum sikre fremtidige inntekter fra flere markeder. Det ble omsøkt mer en 24 millioner, og alle de syv millionene er tildelt.