Eksportsektoren må kompenseres for bortfall av inntekter

Det mener Music Norways direktør og i en høringsuttalelse skriver Norwegian Arts Abroad at det bør øremerkes midler til å styrke den internasjonale konkurransekraften til norsk kulturliv. I dag er det kulturdebatt under Arendalsuka.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 17.08.2021

Kathrine
Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Kristoffer Myhre)

Arendalsuka er i gang og i dag er det debatt i regi av LO om hvordan kulturlivet ser ut når man er i ferd med å få kontroll over pandemien.

Samtidig leverer Norwegian Arts Abroad (NAA) en høringsuttalelse til Kulturdepartementet (les lenger ned) som handler om eksportrettet kultursektors behov for bistand og kompensasjon for bortfalte inntekter under pandemien det siste halvannet året.

- Etter mange runder med tilpasninger av stimulerings- og kompensasjonsordninger ser vi at det peker seg ut én ting: Kulturaktørene som henter inntektene sine fra det internasjonale markedet har opplevd at de har hatt store bortfalte inntekter, men ikke fått kompensert dette slik aktørene som har Norge som sitt primære marked har, sier Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Finnskog mer det fortsatt er mulig å gjøre noe med dette ved å stimulere denne delen av kulturlivet målrettet.

- Vi så jo at kulturministeren omdisponerte midler for frivilligheten i går, så dette bør det være fullt mulig å gjøre noe med. Vi mener det må øremerkes midler til å styrke den internasjonale konkurransekraften til norsk kulturliv, og dette burde gjøres ved å ta i bruk etablerte ordninger hos flere deler av virkemiddelapparatet som har målrettet kompetanse på dette. Vi står klare.

Under følger høringsuttalelsen fra NAA

---

Høringsuttalelse fra Norwegian Arts Abroad vedrørende forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedjusterte arrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-19-utbruddet.

Det norske kulturlivet som arbeider og henter inntekter fra internasjonale oppdrag, har ikke vært omfattet av stimulerings- og kompensasjonsordningene. Vi velger derfor i forbindelse med høring om ny forskrift å minne om denne gruppens behov for bistand fra kulturmyndighetene.

Norske kulturaktører som har andre markeder enn det norske som sitt primære marked har ikke fått kompensert sine bortfalte inntekter på lik linje med aktører som har Norge som sitt primære marked. Vi mener derfor det bør øremerkes midler med formål å styrke den internasjonale konkurransekraften til norsk kulturliv, og å benytte flere deler av virkemiddelapparatet som har målrettet kompetanse på dette.

Norwegian Arts Abroad vil derfor anbefale følgende løsning

* Det øremerkes midler til kulturaktører som henter en vesentlig andel av sine inntekter fra internasjonal aktivitet. Disse deles ut gjennom etablerte ordninger som når det internasjonalt orienterte kulturlivet.

*Målet er ikke å kompensere for det totale bortfallet av inntekter, men et forsøk på å stimulere bredden av eksportaktører til å komme tilbake til sitt av aktivitetsnivå før pandemien.

* Disponeringen skal bidra til verdiskaping for fremtiden, holde sysselsettingen i eksportselskapene oppe, og vedlikeholde internasjonal etterspørsel etter norske talent og kulturuttrykk.

* Norwegian Arts Abroad forvalter i dag spesifikke ordninger til internasjonale satsing, og har innsikt, ressurser og kompetanse til å forvalte en slik ordning.

Bakgrunn

Kultur- og likestillingsministeren har i offentlige uttalelser vært tydelig på at han ønsker å tette eventuelle hull i dagens ordninger. Vi mener det er naturlig at departementet vurderer å ta i bruk flere virkemiddelaktører som kan bidra til at disse midlene når ut til hele bredden i kunstfeltet, og som i særlig grad når ut til grupper som hittil er oversett i dagens ordninger. Norwegian Arts Abroad ønsker å være til disposisjon og legge frem et forslag til hvordan dette kan løses effektivt og godt.

Medlemsorganisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad har ordninger som når ut til målgruppen som primært har verden som arbeidsmarked. Regjeringen har over tid investert i norsk kultureksport, og det er sentralt å sikre verdibevaring knyttet til denne investeringen i en kritisk gjenåpningsfase for eksportaktørene. Vekstpotensialet er stort og riktig stimulering kan gjøre at virksomhetene komme ut av krisen med god konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Norwegian Arts Abroad når ut til både de utøvende, støtteapparatet, produsentene og distributørene. Stimulerer man til aktivitet i hele økosystemet vil vi få gevinst vi øke sjansene for å komme styrket ut av krisen.

Nettverket Norwegian Arts Abroad består av Design og arkitektur Norge (DOGA), Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts, Danse og teatersentrum, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norsk filminstitutt.

Organisasjonene bidrar til eksport av norsk kunst og kultur gjennom tilskuddsordninger, kompetanse- og nettverkstiltak. Organisasjonene mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet, med unntak av DOGA som mottar driftstilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Organisasjonene forvalter tilskuddsordninger på vegne av Utenriksdepartementet og arbeider tett med departementet og norske utenriksstasjoner om ulike prosjekter, internasjonalisering, og eksportfremstøt.