Regjeringen lager NOU om musikkfeltet

- Vi trenger oppdatert kunnskap for å se om virkemidler og tiltak er godt nok tilpasset dagens muligheter og utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Skrevet av Carl Kristian Johansen 13.12.2022

Intl BYLARM22 Music Norway Int Lounge11 08 33 BR58326 Panorama Foto Helge Brekke
International Lounge by:Larm 2022 (Foto: Helge Brekke)

- Vi har en musikknæring i Norge med rundt 8 000 foretak og omsetning på mange milliarder kroner, og bare på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett gikk rundt 2,5 milliarder til ulike musikktiltak i 2021. En NOU vil gi oss et bedre grunnlag for å gjøre gode vurderinger og prioriteringer for musikklivet framover, sier Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Hva er en NOU?

Norges offentlige utredninger (NOU) er en serie statlige rapporter. NOU-rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer. (Kilde: snl.no)

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Creo, Norsk musikkråd, FONO, Norske kulturarrangører, Norsk jazzforum og Music Norway igangsatte i september 2021 en konkret prosess med mål om å få til en nasjonal utredning for å bedre vilkårene for musikkvirksomhet og sikre et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

Tone Østerdal, påtroppende direktør i Music Norway, ønsker at NOU’en ser musikkfeltet i sammenheng med andre departementer, og ikke bare fokuserer på ressursene som Kultur- og likestillingsdepartementet rår over.

For oss i Music Norway er det viktig at vilkårene for å skape og utøve musikk forbedres, parallelt med at mulighetene for å drive nærings-virksomhet med utgangspunkt i musikk styrkes.

— Tone Østerdal, påtroppende direktør i Music Norway.

- NOU’en må også ta for seg virkemidler under for eksempel Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, og Kunnskapsdepartementet. Det brede tilfanget av virkemidler er mye av grunnen til at vi ønsket en NOU, sier Østerdal videre.

Arbeidsgruppen har sendt følgende punkter for utredning til Kulturdepartementet:

 • Hvordan den offentlige finansieringen av musikkvirksomhet påvirker strukturene og rammene for et mangfold av sjangre og musikkuttrykk.
 • Hvordan musikkvirksomhet i Norge kan styrkes som næring. Foreligger det barrierer som hindrer musikknæringens utvikling og vekst, og hvordan kan det eksisterende virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling utnyttes bedre for å styrke musikknæringen. Til dette ligger det å se nærmere på næringsrettede virkemidler hos henholdsvis Innovasjon Norge og Norsk kulturråd.
 • Hvordan midlertidige arbeidsforhold og kombinasjonen av ulike tilknytningsmodeller bidrar til at musikere og kulturarbeidere i kraft av å være frilansere og selvstendig næringsdrivende faller utenfor sosiale sikkerhetsnett. Dette inkluderer å vurdere behovet for avklaring av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet.
 • Hvordan det kan etableres virkemidler for økt norskandel i strømming, radio og tv- og filmproduksjon.
 • Hvordan økt globalisering og digitalisering påvirker mulighetene til norske utøvere og opphavere internasjonalt, og hvilke virkemidler og tiltak som bidrar til å gi tilgang til nytt publikum i andre markeder.
 • Hvordan dagens ordninger for økt musikkeksport fungerer og hvilke ordninger som trengs for å øke eksportinntektene til norske utøvere og opphavere.
 • Hvordan det kan etableres virkemidler for å beholde, styrke og videreutvikle norsk eierskap til norske rettigheter. Koronapandemien har svekket mange norsk musikkvirksomheters likviditet, og gjør disse ytterligere sårbare for oppkjøp av globale aktører, en reell trussel mot mangfold og norsk eierskap til norsk kultur. Dette inkluderer å se nærmere på lokalt eierskap til rettigheter som en hjørnesten i utvikling av verdier, sysselsetting og skatteinntekter, og en forutsetning for lokal kompetanseutvikling og konkurransekraft.
 • Hvordan det profesjonelle musikklivet styrker frivillige arrangører og utøvere med nødvendig opplæring og kunstnerisk innhold, og hvordan frivillig musikkliv styrker musikknæringen som oppdragsgiver, talentutvikler og publikumsutvikler.
 • Hvordan det frivillige musikklivet kan styrkes gjennom bredere deltagelse og ved organisering av inkluderende arenaer. Til dette ligger det å identifisere hva som hemmer deltagelse, og foreslå konkrete tiltak som fremmer brede, inkluderende arenaer for deltagelse.
 • Hvordan musikklivet har verdi som arena for å skape fellesskap, inkludering og tilhørighet, påvirke folkehelse og skape lærings- og mestringsevne med utgangspunkt i ny kunnskap gjennom forskning de siste tiårene.
 • Hvordan tilgang på egnede lokaler setter begrensinger og bidrar til å utløse aktivitet og deltagelse i musikklivet, og hvordan lokaler kan tilpasses og finansieres for å møte krav i standarder for musikkøverom og musikkfremføring.
 • Hvordan musikklivet bidrar til bostedsattraktivitet, næringsutvikling og sysselsetting.
 • Hvordan musikklivet kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål ved å fremme livskvalitet og helse, sosial inkludering, bærekraftige byer og lokalsamfunn og en bærekraftig livsstil, i tillegg til å bidra til å stoppe klimaendringene.

Mandat og utvalg vil settes sammen på nyåret. Utvalget skal se institusjoner, organisasjoner, frivillighet, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng. Arbeidet skal også omfatte infrastrukturen til øvingslokaler, scener og institusjoner, profesjonelle korps og orkestre, samt ensembler og ulike musikkorganisasjoner over hele landet. Også finansieringskilder for feltet, både på statlig, regionalt og lokalt nivå vil være en del av NOU-en.