Etiske retningslinjer

Alle skal føle seg trygge og velkomne på reiser og arrangementer i regi av Music Norway. Det er et felles ansvar å sørge for at alle involverte behandles rettferdig og med respekt. Vi forventer derfor at alle involverte bidrar til et miljø som er fritt for diskriminering og trakassering, og som fremmer likeverd.

Music Norway skal drives på riktig måte – etisk, juridisk og profesjonelt. Både styremedlemmer, ansatte og oppdragstakere skal overholde gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. Slike reguleringer inkluderer, men er ikke begrenset til, lover knyttet til antikorrupsjon, databeskyttelse (GDPR), likestilling og forbud mot diskriminering, menneskerettigheter og konkurranselovgivning.

Music Norway har sterk tro på at inkludering og mangfold blant mennesker bidrar til et mer effektivt og bærekraftig arbeidsmiljø både for ansatte på kontoret, i styremøter, på bransjemøteplasser og i andre aktiviteter i regi av Music Norway. Dette innebærer at vi unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell, sosial og religiøs tilhørighet.

Ytringsfrihet står sterkt i Music Norway. Alle som deltar på våre aktiviteter har rett til, og oppfordres til, å melde fra dersom vedkommende opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold tilknyttet Music Norway. Med kritikkverdige forhold menes blant annet brudd på lover og regler, diskriminering og trakassering. Eksterne kan sende varsel til direktør eller styreleder, som deretter plikter å følge opp i tråd med Music Norways interne rutiner for håndtering av avvik og varsler. Varsling skal ikke under noen omstendigheter medføre negative konsekvenser for den som varsler.