Personvern

Vi har oppdatert våre personvernregler og vilkår for bruk. Bakgrunnen er de nye europeiske personvernregler som trådte i kraft i hele Europa 25. mai 2018 (GDPR). Music Norway bruker denne muligheten til å være helt tydelig på hvordan vi bruker informasjonen din.

HVEM ER VI?
Music Norway er en privat stiftelse opprettet av Kulturdepartementet. Vårt formål er å styrke norsk musikklivs internasjonale muligheter. Våre midler skal komme deg til gode via tilskudd, søkbare ordninger, prosjekt og aktivitet som øker din kompetanse, ditt nettverk og din verdiskaping internasjonalt.

HVA ER VÅRT MANDAT?
Music Norways mandat er tildelt av Kulturdepartementet. Vi skal legge til rette for eksporteringstiltak og internasjonal profilering av norsk musikk og, forankret i musikklivets behov, øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre, samt bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

HVA GJØR VI FOR DEG?
Vi skal legge til rette for å øke dine muligheter internasjonalt. Sammen med deg ønsker vi å skape flere suksesshistorier om norsk musikk internasjonalt. Vi tilbyr en rekke virkemidler som gir deg muligheter til å delta i kompetanseprogram, i prosjekter og reiser internasjonalt, på festivaler og nettverksarenaer, samt å søke våre tilskuddsordninger. For at du skal kunne oppsøke og bruke disse mulighetene må vi oppbevare informasjon om deg. Hvem du er, hvor du jobber, hvor du deltar og hvem du møter. Denne informasjonen gjør det enklere for oss å lage det beste programmet som funker for deg.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Music Norway er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Der ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt nedenfor. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

HVA OPPBEVARER VI OG HVA BRUKER VI INFORMASJONEN TIL?
Nedenfor finner du beskrivelse av hvilken informasjon vi samler inn, hva vi bruker den til og hvilke valg du har. Våre tjenester retter seg mot den profesjonelle musikkbransjen (B2B) og ikke mot privatpersoner. Du må gjerne snakke med oss om det er noe du lurer på. Hører vi ikke noe fra deg, så opplever vi at du forstår og godtar at vi oppbevarer dine persondata for at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte.

– I vårt søknadsverktøy stikk.no lagres kontaktinformasjon, kontonummer, organisasjonsnummer, samt vedlegg, søknadstekster og rapporter lagt inn av søkeren selv. Opplysninger om eventuelle tildelinger blir også lagret. Informasjonen brukes til saksbehandling av søknader, offentliggjøring av tilskudd, samt generering av statistikk (anonymisert). Ønsker du ikke å legge igjen disse opplysningene, kan du heller ikke søke om tilskudd. Behandlingsansvarlig er Music Norway med underleverandør Host1, Oslo.

– I vårt regnskapssystem lagres nødvendig informasjon knyttet til utbetaling av tilskudd, slik som adresse, kontonummer og organisasjonsnummer, iht regnskapsloven. Behandlingsansvarlig er Music Norway.

– I internt prosjektstyringsverktøy oppbevares kontaktinformasjon om våre profesjonelle brukere og samarbeidspartnere (B2B), samt historikk om deres deltakelse på våre egne og på våre samarbeidspartneres arrangementer. Behandlingsansvarlig er Music Norway med underleverandør Host1, Oslo.

– I nyhetsbrevbasen oppbevares kun navn, epostadresse og land. Dette benyttes til regelmessig utsending av bransjeinformasjon. Opplysninger om hvordan man melder seg av følger hvert enkelt nyhetsbrev. Databehandler er Campaign Monitor.

Dine data oppbevares hos oss kun for ovennevnte bruk og vi deler ikke dine data unntatt i helt spesielle tilfeller (se under). Music Norway oppbevarer heller ikke sensitive persondata om våre brukere.

Hvis du ikke ønsker å ha persondataene dine registret hos oss, kan du heller ikke søke om tilskudd. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å bli slettet, vennligst ta kontakt på post@musicnorway.no.

HVORDAN VI SAMLER VI INN INFORMASJON?
Via søknadsskjemaer i stikk.no, via samarbeid med festivaler/arrangører som har internasjonale besøksprogram, via å delta på våre arrangementer, via direkte henvendelser fra bransje (mail), samt via åpne kilder på nettet (nettsider).

HVEM VI DELER INFO MED?
Vi deler søknader med medlemmer av eksterne fagutvalg for vurdering, med utenriksstasjoner i angjeldende land, samt med pressen ved henvendelser om innsynsbegjæring (NB: ikke bedriftssensitiv informasjon). Vi deler også kontaktinformasjon om deltakere på fellesarrangementer og besøksprogrammer med våre samarbeidspartnere – hovedsakelig med festivaler og større bransjearrangementer. Delingen er en forutsetning for å kunne gjennomføre samarbeidsprosjekter og delegatene må gi samtykke til dette.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFO OM DEG?
Med hjemmel i oppdrag fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet oppbevarer Music Norway personopplysninger som er nødvendig for å utføre vårt mandat. Det betyr at vi er forpliktet til å oppbevare personinformasjon over en lengre periode for å kunne rapportere på forhold som er relevant for vårt arbeid og for myndighetenes behov for kulturstatistikk.

Informasjon gitt i vår søknadsportal stikk.no unntas sletteplikt fordi man anser det nødvendig å lagre personopplysningene for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistisk formål (GDPR art. 17 nr. 3). Dog blir fødselsnummer og kontonummer slettet automatisk etter sluttført saksbehandling fordi det ikke lenger anses nødvendig.

INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYSEVERKTØY
Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for identifisering av språkvalg, men vil fungere tilfredsstillende selv om bruker har slått av denne funksjonen. I tillegg benyttes følgende tredjeparts script:

Google AnalyticsSamler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden, og vi bruker denne informasjonen til å forbedre nettstedet. Vi registrerer informasjon om hvilke sider som blir besøkt, hvor brukerne kommer fra, når sidene våre blir besøkt, hvilke plattformer og enheter som er mest brukt osv.

Facebook ConnectBenyttes for at brukere kan logge på med sin egen profil for å kommentere på nyhetssaker. Les mer på https://www.facebook.com/polic...

SharethisLar brukere dele innhold via nettsteder for sosiale medier og e-post. Hvis du bruker delefunksjonen, kan AddThis lagre en informasjonskapsel på enheten din for å gjøre det enklere å bruke tjenesten neste gang. Kun vilkårlig genererte tall blir lagret. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret. ShareThis er tredjeparts informasjonskapsler som ikke benyttes av Music Norway direkte. Vi bruker ShareThis for å la brukere av musicnorway.no dele innholdet på siden til kanaler som Facebook og Twitter.

HVORDAN SIKRES OPPLYSNINGENE?
Alle opplysninger som gis av brukerne selv overføres over sikre krypterte linjer (SSL) til våre systemer. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Music Norways internkontroll innebærer korrekt håndtering og sikring av personopplysninger etter personopplysningsloven. Opplysninger blir behandlet i flere IT-systemer, som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet og lagring. All tilgang til IT-systemene er tilgangsstyrt, og trafikken blir logget.

KONTAKT OSS
Ved spørsmål om Music Norways personvernerklæring, samt om retten til innsyn, dataportabilitet og sletting, ta kontakt med post@musicnorway.no.