Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN MUSIC NORWAY

§ 1. Navn og rettslig stilling
Stiftelsen Music Norway opprettes som en alminnelig stiftelse i henhold til lov om stiftelser av 15. juni 2001. Stiftelsen har sitt sete i Oslo.

§ 2. Formål
Stiftelsen skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk.

Arbeidet skal forankres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre.

Stiftelsen skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

§ 3. Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr 100 000.

§ 4. Styre
Stiftelsen skal ha et styre på minimum seks, maksimum åtte, medlemmer samt tre varamedlemmer. Fem til syv styremedlemmer samt to varamedlemmer i prioritert rekkefølge oppnevnes av Kulturdepartementet, som også utpeker styrets leder. En ansattrepresentant velges av og blant de ansatte i Music Norway. Ansattes representant har personlig vara. Styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmenes funksjonstid er fire år av gangen med mulighet for forlengelse. Et styremedlem kan ikke sitte sammenhengende mer enn åtte år. Et styremedlem skal bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Et styremedlem kan tre tilbake før tjenestetiden er utløpt dersom det foreligger særlig grunn, og styret og den som har valgt styremedlemmet gis et rimelig forhåndsvarsel.

§ 5. Styrets oppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret har det overordnede ansvar for stiftelsens drift. Det skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på beste måte og har ansvaret for at virksomheten skjer innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid gjelder for stiftelsen.

Styret har ansvar for å fastsette årsbudsjett og har ansvar for at det føres betryggende regnskaper og at økonomikontrollen er betryggende.

Styret ansetter daglig leder. Ansettelse av personale for øvrig hører under daglig leder.Styret avgjør alle andre saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller er av stor betydning for stiftelsen. Videre skal styret behandle alle saker, herunder søknad om støtte, hvor ett eller flere av styrets medlemmer anses inhabile, med mindre slike saker er underlagt forsvarlig behandling av en fagjury.

§ 6. Daglig leder
Stiftelsen skal ha daglig leder. Daglig leder skal følge de retningslinjer som følger av lov, vedtekter og pålegg som gis av styret. Styret kan utarbeide egen instruks for daglig leder. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Under daglig leder hører de saker som hører til stiftelsens daglige virksomhet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, eller saker som nevnt i §5, siste ledd, 3. punktum.

§ 7. Beslutningsdyktighet og protokoll
Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmene er innkalt og minst halvparten av de ordinære medlemmene er til stede. Har et styremedlem meldt forfall, skal varamedlem innkalles.Styrets beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det skal velges en nestleder. I leders fravær vil nestleders stemme være avgjørende. Daglig leder har rett og plikt til å delta på styrets møter og til å få synspunkter ført i protokollen, men har ikke stemmerett.Daglig leder er ansvarlig for at det føres protokoll fra styrets møter, som signeres i påfølgende møte. Det avholdes minimum 4 styremøter pr år. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut til styret minimum en – 1 – uke før møtet.

§ 8. Organisasjon
Det er forutsatt at det bygges opp en organisasjon i stiftelsen som er hensiktsmessig i forhold til stiftelsens virksomhet.

§ 9. Revisjon
Stiftelsen skal ha revisor som oppnevnes av stiftelsens styre.

§ 10. Omdanning
Endring av vedtektene kan vedtas av styret. Ethvert medlem kan foreslå vedtektsendringer. Slikt vedtak krever to tredjetalls flertall. Endringene må forelegges Kulturdepartementet for uttalelse og godkjennes av den myndighet som stiftelsesloven til enhver tid fastsetter.Ved opphør av stiftelsen skal stiftelsens eiendeler nyttes slik at formålet i § 2 ivaretas.

§ 11. Forpliktelse av stiftelsen
Styret kan gi styremedlemmer og/eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i felleskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt som nevnt i første punktum. Styret kan meddele prokura.

§ 12. Øvrig
For øvrig gjelder lov av 15.6.2001 nr. 59 om stiftelser.